Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

Квота за български семена при отглеждането на пшеница и други култури ще даде живот на аграрната наука, казват от Селскостопанската академия

Сред­ният добив от пшеницата в Доб­ричка област от новата реколта ще над­х­върли 500 килог­рама, съобщи професор д-р Иван Киряков, завеж­дащ “Селек­ция на зърнено-житните и бобовите кул­тури“ в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, пред жур­налисти. Масивите с пшеница в региона дос­тигат около 1 200 000 декара.

Ученият добави, че повечето от пшеничените посеви са в отлично със­тояние и са преодолели негативите от нис­ките тем­ператури през март. Земедел­с­ките стопани са овладели и раз­п­рос­т­ранението на жълта и кафява ръжда. Ако преди жът­вата не пад­нат дъж­дове и няма бурни вет­рове, добивът може да дос­тигне 520550 килог­рама зърно от декар, прог­нозира професор Киряков след пос­лед­ния прег­лед на полетата. Ученият смята, че прибирането на новата реколта ще започне около 10 юли.

Според дирек­тора на Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут доцент д-р Илия Илиев очак­ванията са в таз­годиш­ната кам­пания цената на зър­нената продук­ция да е с 1520 на сто по-висока от миналото лято. Инс­титутът ще продава базови семена пшеница за есен­ната сеитба без ръст в цената — по 850 лева за тон, както миналата година, каза доцент Илиев.

В Ден на отворените врати Доб­ру­джан­с­кият земедел­ски инс­титут пред­с­тави съз­дадените от селек­ционерите най-нови сор­тове пшеница, ечемик, тритикале, сред които и такива, които се очаква да бъдат приз­нати и ще бъдат пус­нати на пазара до няколко години.

Определянето на квота за бъл­гар­ски семена при сеит­бата на пшеница, ечемик, слън­чог­лед и други пол­ски кул­тури ще даде живот за бъл­гар­с­ката аграрна наука, заяви пред­седателят на Сел­с­кос­топан­с­ката академия професор д-р Мар­тин Банов пред жур­налисти в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут. По думите му Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите трябва да гледа в тази посока за под­к­репа на бъл­гар­с­ката селек­ция, която дава добри резул­тати.

Професор Банов добави, че агроучените дават своя принос за раз­витието на сел­с­кос­топан­с­кото произ­вод­с­тво и посочи учас­тието им в оцен­ката на със­тоянието на посевите — особено през миналата стопан­ска година, когато са отк­роили влиянието на сушата. Бъл­гар­с­ката аграрна наука със сор­товете, патен­тите и тех­нологиите, които раз­работва, трябва да има своето подобаващо място и в под­гот­вяния Национален план за въз­с­тановяване и устой­чивост, смята пред­седателят на Сел­с­кос­топан­с­ката академия.

Доб­ру­джан­с­кият земедел­ски инс­титут, който е най-голямото звено в академията, отбеляза в Ден на отворените врати 70 години от своето съз­даване и 80 години от началото на аграр­ната наука в Доб­ру­джа. Селек­ционерите демон­с­т­рираха опитни полета с над 30 сорта зърнено-житни кул­тури и повече от 20 хиб­рида слън­чог­лед. На чес­т­ването бяха отличени деветима учени от инс­титута със значим принос за раз­витието на сел­с­кос­топан­с­ката наука.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...